.....ครับ

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานและเป็นลูกหลานเมืองอุบลราชธานี

 

สลา คุณวุฒิ
สมคิด สอนอาจ
นพดล ดวงพร
ทองใส ทับถนน
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
พ่อใหญ่ทอง ล้อมวงศ์
คำหมาน  คนไค
 
 
 

Free Counter

มาเป็นเพื่อนบ้านออนซอน..กันเด้อ

ย้อนหลังไปปี พ.ศ. ๒๕๒๑  "ครูบ้านนอก" เป็นภาพยนตร์เรื่องของคนอีสาน สร้างโดยคนอีสาน ทำจากหนังสือแต่งของ ครูคำหมาน คนไค อาศัยฉากโรงเรียนในหมู่บ้านชนบทห่างไกลของอีสาน แสดงให้เห็นบรรดาความทุกข์ยากลำบากและแร้นแค้นไม่ได้รับการพัฒนาทั้งปวงของอิสาน เป็นครั้งแรกที่ผู้สร้างหนังไทยสามารถแสดงความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมา และบอกเล่าการทุจริตคิดคดของข้าราชการและพ่อค้าอิทธิพลในท้องถิ่น กำกับภาพยนตร์โดย สุรสีห์ ผาธรรม ซึ่งสร้างวงการภาพยนตร์ไทยอีสานขึ้นในโลกภาพยนตร์ไทย ดารานำ เช่น ปิยะ ตระกูลราษฎร์ , นพดล ดวงพร ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นผลงานการเขียนของ "คำหมาน  คนไค" คนอุบลราชธานีคนหนึ่งที่ผลงานด้านการเขียนเป็นที่รู้จักของหนอนหนังสือมากทีเดียว  ถึงแม้บ้านเกิดเมืองนอนในปัจจุบันจะถูกแบ่งแยกรวบรวมไปตั้งเป็นจังหวัดใหม่  จังหวัดอำนาจเจริญ ก็ตาม  บ้านออนซอนก็มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอข้อมูลของท่าน  เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ลูกหลานได้สืบค้นต่อไป  ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับโดยตรงจากบุตรสาวของท่าน (อาจารย์มาริสา ชัยชาญ)

         เรื่องราวชีวิตของนายสมพงษ์ พละสูรย์ (คำหมาน คนไค) 

นายสมพงษ์ พละสูรย์  เกิดวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่บ้านดอนเมย ตำบลนาจิก อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี  ปัจจุบันคือ  บ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  บิดามารดาผู้ให้กำเนิดคือนายเหี่ยว  นางนันท์  อุทธจันทร์  นับแต่แรกเกิดนายยอด  นางทุม  พละสูรย์ ได้ขอมาเลี้ยงเป็นบุตร (นางทุมเป็นน้องสาวของนางพา โสภามี มารดาของนางนันท์) นายสมพงษ์จึงเป็นบุตรคนเดียวของนายยอด  นางทุม  อาชีพหลักของบิดามารดาทั้งผู้ให้กำเนิด  และ  ผู้เลี้ยงดู  คือการทำนา

นายสมพงษ์เข้าเรียนชั้น ป. ๑ ในปีการศึกษา ๒๔๘๘  ที่โรงเรียนประชาบาลตำบลนาจิก ๕ (วัดบ้านดอนเมย) ซึ่งมีนายจูม  สายสมุทร  เป็นครูใหญ่  พอเรียนจบ นายสมพงษ์ไปสอบเรียนต่อชั้น ม. ๑ ในปีการศึกษา ๒๔๙๒ ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี  ขณะนั้นนายเข็บ  พฤษพิทักษ์  เป็นครูใหญ่
นายยอด มีความประสงค์จะให้นายสมพงษ์ได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงระดับปริญญา  จึงขออาศัยที่ดินของญาติที่บ้านหนองศาลา อำเภอเมืองอุบลฯ สร้างบ้านให้นางทุมอยู่ดูแลบุตร  เมื่อนายยอดถึงแก่กรรม ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ นางทุมจึงเลี้ยงดูบุตรด้วยการทำลอดช่องไปขายที่ตลาดสดในตอนเช้า  และในตอนสายก็หาบขนมจีนน้ำยาเร่ขายในละแวกบ้านหนองศาลาและชุมชนใกล้เคียง  มีรายได้พอใช้จ่ายในครอบครัว  นางทุมทำงานหนักจนล้มป่วย ใน พ.ศ. ๒๔๙๖  จึงกลับไปรักษาตัวที่บ้านดอนเมยและถึงแก่กรรมในปีต่อมา

นับแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็นต้นมา  นายสมพงษ์อยู่ในความอุปการะของนายมนูญ  นางยุวพงษ์ ผาสุขมูล  โดยนางยุวพงษ์เป็นญาติฝ่ายมารดามีศักดิ์เป็นป้า  นายมนูญรับราชการกรมทางหลวงที่แขวงการทางอุบลราชธานี นายสมพงษ์นับถือบุคคลทั้งสองเสมือนพ่อแม่และอาศัยอยู่กับครอบครัวนี้ตลอดมา  ถึงปี ๒๕๒๐ เมื่อโอนไปรับราชการที่กรมวิชาการ  นายสมพงษ์แต่งงานกับนางสาวมาลัย บุตรนายผุย นางคำปุ่น  กาญจนกัณฑ์ ใน พ.ศ.๒๕๐๔ มีบุตรสาว ๒ คนคือนางมาริสา ชัยชาญและนางสาวรสมาลิน หลังจากนางมาลัยถึงแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๕๐๙  นายสมพงษ์แต่งงานกับนางสาวสายัณห์ บุตรนายสุปัน นางยุ่น พูลพัฒน์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ มีบุตรสาว ๒ คน คือนางสาวสิริพงษ์และนางสาววราพงษ์

 

         ประวัติด้านการศึกษา

นายสมพงษ์เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน  รักการอ่านและศึกษาค้นคว้า  ชอบคิดวิเคราะห์หาเหตุผล  ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ได้รับการศึกษาโดยสรุปดังนี้

พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๙๒  ชั้น ป. ๑ - ๔  ที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านดอนเมย อำเภออำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๘  ชั้น ม. ๑ - ๖  ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๐  ระดับ ป.กศ.  ที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๐  สอบได้ชั้นเตรียมอุดมศึกษา (แผนกอักษรศาสตร์) ปีที่ ๒  สมัครสอบ
พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๒ ป.กศ. สูง  ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี

พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ประกาศนียบัตรครู พ.ม. สมัครสอบ
พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๙  ก.ศบ. ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๒ M.A. ที่ Colorado State College รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา

นายสมพงษ์ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลตั้งแต่เรียนฝึกหัดครู ป.กศ. จนจบ ป.กศ. สูง  ระหว่างลาไปศึกษาระดับปริญญาตรีและโทก็ได้รับเงินเดือนตามปกติ  และในระดับปริญญาโทยังได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

         การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ในระหว่างรับราชการ  นายสมพงษ์ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ หลายครั้ง  ระยะเวลาแตกต่างกัน  เช่น การฝึกอบรมศึกษานิเทศก์ ของกรมสามัญศึกษา การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ  การฝึกอบรมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตลอดเวลารับราชการ  นายสมพงษ์เป็นผู้จัดอบรมและเป็นวิทยากรมากกว่าผู้รับการฝึกอบรม
  นายสมพงษ์ได้ไปประชุมสัมมนาและดูงานด้านการศึกษา วัฒนธรรมและวรรณกรรมในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ  บางประเทศไปหลายครั้ง  ได้แก่ เกาหลี ๗ ครั้ง  ญี่ปุ่น ๗ ครั้ง ออสเตรเลีย ๓ ครั้ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ ครั้ง  อินโดนีเซีย ๒ ครั้ง สวิตเซอร์แลนด์ ๒ ครั้ง  สหรัฐอเมริกา ๒ ครั้ง  ประเทศอื่น ๆ ได้แก่ แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกงและลาว

         การงานและอาชีพ

นายสมพงษ์รับราชการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ ตลอดมาแม้เกษียณอายุแล้ว ก็ยังรับงานตำแหน่งที่ปรึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  งานอดิเรกที่กลายเป็ยอาชีพรองและทำชื่อเสียงให้แก่นายสมพงษ์คือการเขียนหนังสือ  การทำงานราชการของนายสมพงษ์ สรุปได้ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๐๙ (บรรจุ ๓ มิถุนายน)  เป็นครูประชาบาล  ชั้นตรี    เงินเดือน ๗๕๐ บาท  โรงเรียนบ้านอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๐๖  ไปช่วยราชการทำการสอนที่โรงเรียนบ้านไก่คำ ตำบลไก่เขี่ย อำเภออำนาจเจริญ และช่วงกลางปี ๒๕๐๙ ไปช่วยราชการทำหน้าที่ "ครูวิชาการ" สำนักงานศึกษาธิการ อำเภออาจเจริญ

พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๔ เป็นศึกษานิเทศก์  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๖ เป็นศึกษานิเทศก์เขตการศึกษา ๑๐  สังกัดกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๐  เป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์  จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๘ เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร  ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ ๗)
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๓ เป็นผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กรมวิชาการ (ระดับ ๘)
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๒ เป็นรองเลขาธิการคุรุสภา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
  นายสมพงษ์ลาออกจากราชการกรมวิชาการ  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เพื่อรับบำนาญ  เพราะไปรับตำแหน่งรองเลขาธิการวาระที่ ๒ และเมื่อครบเกษียณอายุตามระเบียบของคุรุสภาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้มีมติให้เป็นรองเลขาธิการคุรุสภาวาระที่ ๓ จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒

ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยราชธานี  สอนนักศึกษาปริญญาโท  และเป็นที่ปรึกษาของสำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ
  นอกจากมีความรู้ในวิชาการศึกษาและภาษาอังกฤษ  นายสมพงษ์มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  จึงได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นครูและศึกษานิเทศก์ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน  ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึงปัจจุบัน  นายสมพงษ์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย  อภิปรายในการประชุมสัมมนาของสถานศึกษา  หน่วยราชการและองค์กรเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ ๔  ครั้ง  นายสมพงษ์บรรยายและอภิปรายได้ดีในเรื่องเกี่ยวกับครู  หลักสูตร  การศึกษาทั่วไป  วรรณกรรม ภาษาและวัฒนธรรม  นอกจากบรรยายอภิปรายในที่ประชุมแล้ว  นายสมพงษ์ได้รับเชิญให้ออกรายการวิทยุและโทรทัศน์อีกหลายรายการ
  นอกจากการเป็นวิทยากรแล้ว  นายสมพงษ์มีความสามารถในการจัดรายการวิทยุและการเขียนหนังสือ  ได้ใช้ความสามารถด้านนี้ทำประโยชน์ต่อสังคม  มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงและทำให้มีรายได้เสริมตามสมควร

         ผลงานสำคัญ

นายสมพงษ์มีความคิดความอ่านและวิสัยทัศน์ทันสมัย  เอาใจใส่การงานในหน้าที่แม้ว่าไม่ได้มีตำแหน่งสูงใหญ่  ก็มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นที่รู้จักกันดี  ทั้งงานราชการและงานอดิเรก  ผลงานทางราชการที่นายสมพงษ์มีส่วนรับผิดชอบดำเนินการ  เช่น  เป็นเลขานุการโครงการ  เป็นประธานหรือรองประธานคณะทำงาน  มีดังนี้
หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑  พร้อมทั้งแผนการสอน ป. ๑-๖  ของกรมวิชาการ  ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศนำไปปฏิบัติ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๓๗ ของคุรุสภา  ที่ครูทุกสังกัดทั่วประเทศนำไปปฏิบัติ
จรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙ ของคุรุสภา  ที่ครูทุกสังกัดทั่วประเทศนำไปใช้
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาและของศึกษานิเทศก์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคุรุสภา  ที่ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศนำไปใช้
ผลงานที่ทำเป็นงานอดิเรกด้านหนังสือและการสื่อสาร  ที่สำคัญมีดังนี้
รายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อ "การศึกษาสำหรับไทบ้าน" ร่วมจัดกับนายสถาน สุวรรณราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๕ - พ.ศ. ๒๕๒๐ และรายการ "เพลงประเทืองปัญญา" ภาคเอฟเอ็ม สถานีเดียวกัน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๐ ทั้งสองรายการนี้ได้รับความนิยมจากผู้ฟังในยุคนั้นมาก
งานด้านการเขียน  นายสมพงษ์ได้เขียนหนังสือลงพิมพ์ในวารสารตั้งแต่เป็นนักเรียน ม.๖ ต่อมาเมื่อเป็นนักเรียนฝึกหัดครูก็ได้เขียนบทกลอนและสารคดีไปลงพิมพ์ในวารสาร "กระดึงทอง" และ "ชาวกรุง" นับแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมา  นายสมพงษ์ได้เขียนบทความ  สารคดี  เรื่องสั้นและนิยายเผยแพร่ทั้งในหนังสือพิมพ์รายวัน  วารสารต่าง ๆ และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  ส่วนใหญ่ใช้นามปากกาว่า "คำหมาน  คนไค" เป็นที่รู้จักของนักอ่านและครูอาจารย์ทั่วไป  ผลงานด้านการที่สำคัญมีดังนี้
  ๑. ประเภทบทความ สารคดีและเรื่องสั้น มีบทความลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์  ส่วนมากติดต่อกันเป็นปีหรือหลายปี  ตั้งแต่ สยามนิกร สยามรัฐ วิทยาสาร ในช่วง ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐ จนถึงยุค มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ และข่าวสด ในปัจจุบันสำหรับวารสารรายเดือนที่นายสมพงษ์เขียนเป็นประจำเป็นเวลาหลายปีหรือเกินกว่าหนึ่งปีได้แก่ ต่วยตูน เมืองยิ้ม ก้าวไกล วิทยาจารณ์ กระจกเงา แอบฝัน การเกด มติชนสุดสัปดาห์  บางฉบับเขียนให้เป็นครั้งคราว เช่น ดาวอีสาน คนพลัดถิ่น การศึกษา  เด เดอะเนชั่นสุดสัปดาห์  เรือจ้าง  เพื่อนเดินทาง  คู่สร้างคู่สม  ชีวิตต้องสู้  ฟ้าเมืองไทย  รจนา  และพาที  เป็นบทความปละสารคดีรวมประมาณ ๑,๐๐๐ เรื่องสั้นหรือบันเทิงคดีรวมประมาณ ๓๐๐ เรื่อง
๒. ประเภทหนังสือสารคดี  ได้แก่ จดหมายจากครูคำหมานคนไค (เป็นหนังสือเล่มแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘) โดยสำนักพิมพ์บรรณกิจ
เทรดดิ้ง กรุงเทพฯ  จดหมายจากครูบ้านนอก  จดหมายจากหนองหมาว้อ  ปากอีสาน  ประสาคนภูธร  ครูประชาบาลปฏิวัติ  เรือจ้างคว้างลำ  ผญาภูมิปัญญาอีสาน ข้ามโขงไปลาว  ครูบ้านนอกขี่เรือบิน  เที่ยวบาหลี
๓. ประเภทรวมเรื่องสั้นและนิทาน  ได้แก่ บันทึกของครูประชาบาล  หัวอกศึกษาฯ ประสาคนภูธร  ไม้บรรทัดคด  ตลกคำหมาน นิทานเสียวสวาสดิ์ เซียงเหมี่ยง
๔. ประเภทหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่  เพื่อนรักเพื่อนแท้  เหตุเกิดที่บ้านดอนทราย (สองเล่มนี้เขียนให้กรมวิชาการ) ชีวิตใหม่ (รับรางวัลวรรณบัวหลวงสำหรับเยาวชน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ปี ๒๕๒๐) อ๊าดกับดอกหญ้า (รับรางวัลของมูลนิธิสวนสมเด็จศรีนครินทร์) ต้อมโทนกับทองปาน ตักเงินจากบ่อ
๕. ประเภทนิยาย  ได้แก่  ครูบ้านนอก  ฆ่าราชการ บักเซียงน้อย บักสีเด๋อ บ้านโพนทราย
หนังสือที่ได้รับความนิยมมากคือ  ครูบ้านนอก มีการพิมพ์เป็นภาษาไทยถึง ๗ ครั้ง  ภาษาญี่ปุ่น ๕ ครั้ง  ภาษาอังกฤษ ๒ ครั้ง (ถึงปี ๒๕๔๑) สร้างเป็นภาพยนตร์ก็ได้รับความนิยมอย่างสูง  อีกเล่มหนึ่งที่แปลเป็นภาษาอังกฤษคือ ฆ่าราชการครู
นายสมพงษ์ได้รับรางวัลหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ๓ เล่ม  คือ บันทึกของครูประชาบาล  จดหมายจากครูบ้านนอก  และบ้านโพนทราย  โดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับสองเล่มหลังในปี ๒๕๒๑ และ ๒๕๒๓
  นอกจากผลงานตามที่กล่าวมา  นายสมพงษ์มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในการเป็นวิทยากรที่ได้ขึ้นร่วมอภิปรายกับบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียง เช่น พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) พระพยอมกัลยาโณ  นายชวน หลีกภัย  ดร.สิปนนท์ เกตุทัต  ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์  นายพิชัย  วาสนาส่ง  คุณหญิงเต็มศิริ บุญยสิงห์  ดร. นิพนธ์ ศศิธร  นายแพทย์ประเวศ  วะสี  ซูม  ครูประทีป อึ้งทรงธรรม  ดำรง พุฒตาล
ดวงตา ตุงคมณี ฯลฯ  และความสำเร็จในการไปเป็นวิทยากรบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) ในประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
  ความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือการทำให้หมู่บ้าน "หนองหมาว้อ" เป็นจริงขึ้นเริ่มจากจินตนาการ  สู่งานเขียนและในที่สุดก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน ต. ดอนเมย อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ

 

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย....... อาจารย์มาริสา ชัยชาญ (บุตรสาว)

 

 10 กรกฎาคม 2551 : เวลา 18:21 น.

ติดต่อ Webmaster

www.onsorn.com